Vragen of advies Vragen of advies Vragen of advies Vragen of advies Vragen of advies Vragen of advies

Disclaimer

Op het gebruik van de website van Hems Maljaars zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door zich toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van de website van Hems Maljaars stemt de gebruiker in met de toepasselijkheid van deze onderstaande gebruiksvoorwaarden.

 

Doel
Onze internetsite heeft als doel om u kennis te laten maken met Hems Maljaars. De informatie op deze site heeft dan ook een informatief en algemeen karakter. De op of via deze internetsite verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en geen aanbod (tot het verrichten van werkzaamheden), advies of dienst. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

 

Voor een advies dat is toegesneden op uw persoonlijke situatie, raden wij u aan contact met ons op te nemen. Op dergelijke werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. U kunt deze voorwaarden raadplegen op deze site.

 

Rechten
De rechten over deze site en op alle publicaties waarvan u via deze site kennis kunt nemen, berusten bij Hems Maljaars, voor zover deze niet (tevens) aan derden toekomen.

 

Gebruik
De informatie op deze site is uitsluitend bestemd voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is zonder schriftelijke toestemming van Hems Maljaars niet toegestaan de inhoud van deze site, of van (onderdelen van) daarop beschikbaar gestelde publicaties, te verveelvoudigen, te wijzigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar te maken in welke vorm en voor welk doel dan ook.

 

Aansprakelijkheid
Wij hebben de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan het voorkomen, dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Hems Maljaars aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de aangeboden informatie. Wij hebben alle maatregelen genomen die redelijkerwijs mogelijk zijn om deze site vrij te houden van computervirussen, maar wij kunnen er niet voor instaan dat de site hiervan geheel vrij is. Hems Maljaars is niet aansprakelijk voor schade die als gevolg van het raadplegen van deze site door virussen wordt veroorzaakt aan uw computerapparatuur of computerprogrammatuur.Deze site bevat hyperlinks naar andere internetsites die Hems Maljaars niet inricht of onderhoudt. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van deze sites wordt door Hems Maljaars uitgesloten.

 

Privacy
Hems Maljaars respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per email en/of per contactformulier) aan Hems Maljaars verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

 

De persoonsgegevens die door u aan Hems Maljaars worden verstrekt via de website van Hems Maljaars of per e-mail, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op informatieaanvragen. Indien u vragen heeft over de (eventuele) verwerking van uw persoonsgegevens door Hems Maljaars, neem dan contact op met ons op, telefoonnummer: 0113-223060.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op de website van Hems Maljaars en het gebruik daarvan is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de daarvan ontleende informatie zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Middelburg, Nederland.